力泥佛经(Leelai)

Sam Pam No Ba Wa Si Se Wa Sa MaTin Ba Wa Lo Chi
No

Sa Yan Pu Ya Na Sam Pam No San Har Gua
Chan Na Ma Mi Hern

Ri Pu Kar Kar Ri
Pu Dan War Ri Ti Ri
Char Ba Ri Hern Ya Di

P Ri Da Gam Man Na Ga Le Da Wa P
Ri Ya Warn Sarn Na Ma Mi
Hern

To U Tan A To U Tan
A To U Tan A


随机文章: