佛牌心咒:最全泰国佛牌心咒全集(值得保藏)

我们好,我是的,很多善主都在找泰国佛牌心咒,从此不必找啦,精心为我们收拾好了,佛牌及佛牌心咒对号入座,自助查询。可谓史上最全佛牌心咒,值得保藏哦

  佛首经(在念一下经文前都应该先念佛首经): Namo Tassa Pakawa Toh,araha Toh,Samma Sam Phua Dha Sa (三次) 

必打经文: 
Phua Dha,Dham ma,Sang ka Man Da, 
Pid Ta,Khun Krut Ta Krut NatKan Phai (三次) 
Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 
泽度堪经文: 经文1: Catukam La ma tie wa Ma ma Namoputaya 经文2:
Catukam La ma tie wa Ta tro Wa ro Yi ti Pu ta san mi Yi ti Ah ra hang Sa ha sa ka ya Wa ra Pu to Namoputaya 经文3: Yi ti pi so Vi sei sei yi Yi sei sei Pu ta na May yi Yi may na Pu ta tang Ra ma tie Wa ta tang So yi Yi so tang Pu ta Ra ma tie wa Pi ti yi
经文4:
Catukam Ra ma tie Wa ta ro Wa ro ah tang Pu ta sa mi Yi ti ah ra hang Wa ro pu to Namoputaya Ra ma tie wa Ma nu sa na Pom ma Vi mu ta mang Ra ma tie wa Na ka Su pa na nang Pa ri Yi ti ri yang Na ma mi hang 百拉吉 / Palakit 经文 
Om La lui Ma ha la lui Kan hak Nae hak
嗡 拉雷 吗哈拉雷 堪哈 尼哈
Ho ho Ha ha Hi hi Yi hi ma ma
呵呵 哈哈 嘻嘻 依喜吗吗 (x3) 短咒: Kan hak Nae hak
堪哈 尼哈 (x9)
还有一分缘咒,因为忧虑作恶,就不公开了~ 
四面神 / Pak Phom 
若是礼请佛牌,则将四面神佛牌合什于额前。 
ohm pra-prom-ma pa-ti-pha- ha –ya 
嗡趴砰吗 把地趴 蛤压 
tu-ti- yum- pi pra- prom -ma-pa- ti -pha -ha- ya 
秃底央比 趴砰吗 把地趴 蛤压 
ta-ti-yum-pi pra-prom-ma pa-ti-pha-ha-ya 
打底央比趴砰吗 把地趴 蛤压 
i-ti-su-kha-to a-ra-hang phu-tto 
以地诉卡兜 阿拉航扑头 
na-mo-put-ta-ya pat-tha-wee kong-ka 
拿某扑他压 把踏威空咖 
par-prom-ma the-wa kha-ma mi-hang 
帕彭妈 贴哇 卡吗 咪航 祭奠四面神经咒: Om Ma ha pom Ma tay wa Na ma mi Yi ti pi so Pagawata Puto Yi ti pi so Phra pom Ma tay wa Na ci tang Pagawato Yi ti pi so Tay wa na Su ka to Sa wa ha Sa wa hong(每一面念一遍)
玉佛的经文 
Kayena vacaya va cetasa va 
Buddha maha maniratana 
Patimekhalam namamiham (三次) 
帕普达奚云佛祖经咒
Yi ti Pa va ra Si Hing Ko, Un ta ma ya so pi, Tie choy Yan ta Ka ta 
咦提 帕哇啦奚云柯 呜塔吗呀嗖必 贴缺 焉塔 咔塔
Ci to so Sa ka ro Un pa to Sa ka ra Phu ta sa, Sa nang Cho ta Yan to va 
吸哆嗖 杀咔啰 呜帕哆 沙咔啦 噗塔沙 啥喃 缺塔 焉哆哇
Ti po Su ra na Lie hin Ma hin to, Ta ra Ma nou va Pu to
提噗 素啦纳 咧hin 吗hin哆 他啦 吗喽哇 噗多 

西瓦里 / SIVALI 
Sivali ja Mahathero 
Devatanarapuchito Soraho Pajjayatimhi 
Sivali ja Mahathero 
Yakkhadeva Puchito Soraho 
Pajjayatimhi Ahang Wanthami Tang 
Sathatassatherassa Aetang 
Khunang Sotthilabhang Bhavantumae 

Nam Quat ( 南括) 
Om Chow Loo Mear Kow Keow Ka Pa 
Chow Hai Mern Nam Quat Mi Seah Om Om Qun Puat 

鲁士经咒: 佛首经X3 Om Lu Yu Lu Yu Na ma pa ka wa Yi ti li Ca pa ta nang Ma ha la pan Ah hang Van ta mi Namoputaya 坤平将军 / Kun Phien 
坤平主咒: Maha bada om siddhi sawaha sunamolo (三次) 
坤平将军(分缘经咒):A嘻玛玛 拿摩菩塔雅 那玛帕他
坤平(通用经文):拉媚达 摩嘎噜拿 菩达妮 他因低 压音督
坤平(财气经文):习里抠卡 那麻撒优
抱双鸡坤平咒 Akajeya akajehi ihi mama mala jaokai kumankai (三次) 
抱双童坤平咒:Nama patha om sitti sawaha sonamolo kuman thong kumankai (三次) 
抱鸡与童坤平咒:Thoosa sani khuman thong lae jao kai tham hai ruay, 

ruay maha setthi lama riel (三次) 

金翅鸟鹰神迦鲁达(Garuda): 
佛首经X3 
Ka lu pi ca Ki ti ma tang Ma ah un 
Om Pa ya kru Ru ca ru ca Lei loi 
Na Dai Gean Na Dai Thong Na Dai Sat 
Na Mei Ta Na Che ren Na man khon 
Na yang Ah than Ah ti Ta mi 

成功维护经 
Maha-Karuniko Natho Hitaya Sabba-Paninam 
Puretava Parami Sabba Patto 
Sambo-Dhi-Muttamam 
Etena Sacca-Vajje-Na Hotu Te Jaya-Mangalam 
Jayanto Bodhi Ya Mule Sakya-Nam Nandi-Vaddhano 
Evam Tvam Vijayo Hohi Jaya-Ssu Jaya-Mangale 
Aparajita Pallan-Ke Sise Pathavi-Pokkhare 
Abhiseke Sabba-Buddhanam Agga-Patto Pamodati 
Sunak-Khattam Sumangalam Supabhatam Suhut-Thitam 
Sukhano Sumu-Hutto Ca Suyi-Ttham Brahma-Cari-Su 
Padak-Khinam Kaya-Kammam Padak Khinam 
Padak-Khinam Mano-Kammam Panidhi Te-padakkhina 
Padak-Khina-Ni Katvana Labhan-Tatthe Padakkhine 

拍婴 / Phra Ngang 
Nama Na A Nor Gor Na Ga Kor Or No A Na A Ga Am 
U Mi A Mi Ma Hi Su Tam Su Na Buddham Na Su Na A (三次) 

善伽财 罗汉 / Sang Kat Chai 
Kajjayana mahathero yo satthuno saddhammam anuppato piyo 
Deva manussanam pito brohmana muttamo piyo naga supan nanam piyo 
Itti puvisanam cevahosi tamaham kajjayana mahatheram sirasa 
Pathipujayami tamaham kajjayana mahatheram sirasa namami (三次) 
引通神 / Eng Thong 
分缘咒: Siddhi Karaya (三次) 
护身咒: Manunnam (三次) 

拉用神 / Lup Yong 
Om pluk maha pluksiddhi pluk mahamuni pluk mahamuni perk jak su pert vinnan pert lokasnehamahahniyom lokasneha ei jab vinnanjit itti purut loka sneha mahamuni prasiddhime (三次) 

咩菩速 女神/ Mae Por So】 
Bosa bhocanam uttamalabhan mayham hotu (三次) 

象神 佛首经(三次) 
Om Si ke ni Sa ya na ma (三次) 拉胡经咒 To ra mo To ra mo ma ma To ra mo ma ma
多拉摩 多拉摩玛玛 多拉摩妈妈
Ku ser to ma ma Ku ser to to La la ma ma
古些多吗玛 古些多多 拉拉吗吗
To ra mo tang Hi ku ti ma ma He ku ti
多拉摩当 喜古弟吗玛 喜古弟
Yat ta tang ma ma Tang ta ya Ta wa tang
雅塔汤吗玛 汤塔雅 塔哇汤
Ma ma tang Wa ti tang Ser ka ma ma
吗玛汤 瓦弟汤 些卡吗玛
Ka ser kang Ka ti yang ma ma Ya ti ka
卡些康 卡弟洋吗玛 雅弟卡 
药师佛 
佛首经(三次) 
Na mo Pa ka wa Pai sa ya ku lru
拉摩 帕咔哇 拍沙雅库鲁
Wai tu ya Pra pa Ra ca ya Ta ta ka ta ya
歪吐雅 帕巴 拉查雅 塔他咔他雅
Ah ra ha tay Sa ma sa pu ta ya Ta ya ta Om
啊啦哈贴 沙吗萨菩塔雅 塔雅他 嗡
Pai sa je Pai sa je Pai sa je Sa mu la ka tay Sa mu la ka tay Se wa ha
派沙借 派沙借 派沙借 沙慕拉咔贴 沙慕拉咔贴 舍瓦哈 

Nar Phor (星期六佛) 
YakToHang PakTiNi AkRiYaYak 
ChaTiYa ChaTo NaPiCha NaMik SangChitChat 
PaNang QiVitTa VoRo Peta TeNak Sak J Nak 
SoTiTeh HoTok SoTi TaPakSak 

崇迪经咒
Pu tang Ka mo la Pay pu tang Ta nang Ka mo la Pay ta nang
菩汤 卡摩拉 胚菩汤 塔朗 卡摩拉 胚菩汤
Ah pi ka Ye ka ya Ja ya tay wa Nang pi ya Tang su ta wa
阿必卡 也卡雅 嘉雅贴哇 朗必亚 汤素塔瓦
Yi ti pi so Pa ka wa Ya ma ra ca nu Ta ve su wa nu
依弟必叟 巴咔哇 雅玛拉查奴 他威苏哇奴
Mo ra na su kang Ah ra hang su ka to Na mo pu ta ya
摩拉纳素康 阿拉航素卡多 拉摩菩塔呀 
LPDum Wat Shantitham GumanThong Katha 
A Hit Ku Ma 
A Hit Ko Mak Hing Sa 
A Hit Tak Nang 
A Hit Ah Har Lack Poh 
Cha Nang Ro Hi Tang 
Wa Rang Su Tha 
招财女神供奉经咒 Om Nang Kuak Phu Pen Chou
Pa si ti ket Lut kum der
Kai Lam Kai Lui
Om Sa Wa Ha 
洗虎哈打(五眼四耳)供奉经咒 
Sa tu Ah hang Na ma mi Phra in Ah ka sey ca Phu tat ti pang ka ro
沙吐 阿航 纳马尼 帕因 阿卡些查 菩塔弟嗙卡罗
Na mo pu ta ya Yi Ah ra na Ah ra hang Ku sa la tam ma Sam ma sam pu to
拉摩菩塔呀 依 阿拉纳 阿拉航 古沙拉汤马 善吗善菩多
Tu sa na so Na mo pu ta ya Phra so na ma Ya ko Me ta ma ha la pa
吐沙纳叟 拉摩菩塔呀 帕叟那吗 雅柯 咩塔吗哈拉巴
Pi yang ma ma Tan ta Pri wa sa to Wa su ni Ha tay Hon tu Ca ya ma ka ra ni
拼洋吗玛 坍塔 碧哇沙多 哇数尼 哈贴 鸿吐 查雅马卡拉你

师傅经咒 & 日子有用经咒 
龙婆托(Luang Phor Thuat )经咒: 
Na mo pho thi sa to Ah kan ti ma ya Yi ti pa ga va Namoputaya (x7) 
纳摩噗提沙多 啊刊提吗呀 咦提帕咖哇 纳摩噗他呀 
出门驾车安全咒: 
Mie tan ca Sa pa lo ka sa ming Ma na san Pa va jie Ah pa ri ma nang (x7) 
咩贪嚓 沙帕啰咔沙明 吗纳善 帕哇节 啊帕利吗喃

龙普当 圣僧 / Luong Phor Dang 
A i a me buddham sanmi na ja 
Li ti ehi marehi namo buddhaya 
ma a u me ma a u (三次) 

龙婆艮 圣僧 / Luong Phor Ngeun 
Maretise mamanam buddhaya nama bada cabhakasa (x3) 

龙婆斑(九大圣僧)招财避险经咒 
Phu ta Ma ah ou Na mo pu ta ya
菩塔 吗阿乌 拉摩菩塔呀 (一遍)

Vi ra ta yo Vi la ko na yang Vi la hin sa Vi la ta si
威拉塔哟 威拉苛纳洋 威拉hin沙 汶拉塔奚
Vi ra ta sa Vi la yi pi yo Pu ta sa Ma ni Ma mat
威拉塔沙 威拉依必哟 菩塔沙 吗尼 吗玛
Pu ta sa Sa wa hom
菩塔沙 沙哇鸿 (至少三次至无数次)

龙婆术心咒 
Sam ma Ah la hang
善吗 阿拉航 (x3或x108) 

金口和尚波荡开心咒 
Pu tang Ah ra hang Pu tot
菩汤 阿拉航 菩多
Tang mang Ah ra hang Pu tot
汤芒 阿拉航 菩多
Sang kang Ah ra hang Pu tot
桑康 阿拉航 菩多
Tu sa ni ma Yi sa wa su Na mo pu tat ya
吐沙尼吗 依啥哇素 拉摩菩塔呀

龙婆鸿心咒 
Na May Ti Pa Ca Ka
娜咩替 帕差咔 (x9) 

依弟必叟经文(Eitipiso)乃最崇高讴歌佛陀至高德行,及赞诵佛法僧之经咒,僧侣没有不会此经咒的,僧侣没有不会此经咒的,而泰国信众也大多会持诵,锲而不舍能到达解全部厄苦和怨怼,延年益寿之功用。而假如倒念修持此经咒,能够解全部邪术、降术,化解病疫祸殃。听说LP斑曾倒念修持此经咒,至将经咒融入本身意念,并修得用手接触就能翻开锁头的境地。留意要先学会顺念再学倒念。 
每天洗刷结束后,坐于佛前,平心静气的默念此经咒。持诵的次数为持诵者的岁数加一,即30岁者持诵31次。
Ei Ti Pi So Pa Ka Wa 
断无明烦恼的彼世尊 
Aa Ra Hang Sam Ma Sam Phu Tho 
自证成正等正觉阿罗汉 
Vi Ja Ja Ra Na Sam Pa No Su Ka Tho 
无上士调御天人师 
Lo Ka Vi Thu Ah Nu Ta Lo Phu Ri Sa Tam Ma Sa Ra Hi 
他以大智慧亲证成为天人导师 
Sa Tang Tay Wa Ma Nu Sa Nang Phu Tho Pa Ka Wa Ti 
至尊的佛陀宣告纯洁之佛法,清净崇高,文义俱足 

以下为倒念的“依弟必叟”——“叟必弟依” 
Wa Ka Pa So Pi Ti Ei 
Tho Phu Sam Ma Sam Hang Ra Aa 
Tho Ka Su No Pa Sam Na Ra Ja Ja Vi 
Hi Ra Sa Ma Tam Sa Ri Phu Lo Ta Nu Ah Thu Vi Ka Lo 
Ti Wa Ka Pa Tho Phu Nang Sa Nu Ma Wa Tay Tang Sa 

五戒经文: 
Pa na ti pa ta We ra ma ni Si ka pa tang Sa ma ti ya mi
帕那提帕塔 威拉吗尼 锡卡帕汤 沙吗替呀咪 
吾身为佛子,日夜不杀戮有生命之物 
Ah ti na ta na We ra ma ni Si ka pa tang Sa ma ti ya mi
啊提那塔那 威拉吗尼 锡卡帕汤 沙吗替呀密咪 
吾身为佛子,日夜不盗窃别人资产 
Ka may su mi ca la We ra ma ni Si ka pa tang Sa ma ti ya mi
卡咩素咪差拉 威拉吗尼 锡卡帕汤 沙吗替呀咪 
吾身为佛子,日夜不犯除夫妻之外的邪淫 
Mu sa wa ta We ra ma ni Si ka pa tang Sa ma ti ya mi
木沙哇塔 威拉吗尼 锡卡帕汤 沙吗替呀咪 
吾身为佛子,日夜不说虚妄之语
Su ra may la ya Ma tca pa ma ta ta na We ra ma ni Si ka pa tang Sa ma ti ya mi
素拉咩拉呀 吗差帕吗塔他那 威拉吗尼 锡卡帕汤 沙吗替呀咪 


随机文章: